BHP

usługi bhp logo


 1. Stały nadzór BHP

Firma PROTEKO oferuje stały comiesięczny nadzór nad warunkami pracy oraz nieprawidłowościami w Państwa przedsiębiorstwie. Stała obsługa obejmuje: okresowe kontrole stanu BHP i PPOŻ, szkolenia wstępne i okresowe, nadzór nad dokumentacją, doradztwo w zakresie BHP/PPOŻ, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, użytkowania substancji chemicznych, dostosowanie maszyn, urządzeń i budynków do wymogów przepisów BHP i PPOŻ, opracowanie instrukcji stanowiskowych oraz wiele innych.

Również obsługa placów budowy oraz realizowanych inwestycji pod kątem bezpieczeństwa.


 2. Audyty stanu BHP

Przeprowadzenie audytu stanu BHP i PPOŻ, analiza niezgodności z przepisami prawa oraz opracowanie zaleceń dostosowawczych.


 3. Ocena Ryzyka Zawodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy a następnie zapoznać z nią pracowników i fakt zapoznania udokumentować na piśmie.


 4. Postępowania powypadkowe

Firma PROTEKO oferuje przeprowadzenie obowiązkowego postępowania powypadkowego w przypadku zaistnienia wypadków przy pracy lub w drodze do/z pracy we wszystkich możliwych przypadkach.

Jednocześnie przypominamy, iż pracodawca ma 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wypadku (ustnie lub pisemnie, pracodawcy lub przełożonemu, przez poszkodowanego lub dowolnego świadka wypadku) na powołanie zespołu powypadkowego oraz przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie zestawu odpowiednich dokumentów i zapoznanie poszkodowanego z wynikami postępowania. W skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracodawcy (Inspektor BHP zakładowy lub specjalista spoza zakładu pracy) oraz przedstawiciel pracowników (Społeczny Inspektor Pracy, przedstawiciel Związków Zawodowych lub przedstawiciel pracowników posiadający aktualne szkolenie okresowe BHP).


 5. Szkolenia BHP

Wstępne (Instruktaż Ogólny), okresowe, tematyczne i specjalistyczne – np. praca na wysokości, bezpieczna obsługa wózków widłowych, pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczne użytkowanie substancji chemicznych, bezpieczne usuwanie produktów zawierających azbest etc.

Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP – szkolenie dające pracodawcy możliwość samodzielnego wykonywania niektórych zadań służby BHP np. szkoleń wstępnych w zakresie Instruktażu Ogólnego BHP. Rozwiązanie korzystne szczególnie dla firm budowlanych oraz wszystkich innych, w których występuje duża rotacja pracowników, szczególnie w okresie pierwszego roku od dnia zatrudnienia


6. Dostosowanie maszyn i urządzeń

Dostosowanie użytkowanych maszyn i urządzeń (szczególnie tych zakupionych przed 2004r.) do wymagań minimalnych bezpieczeństwa dyrektywy narzędziowej oraz dostosowanie produkowanych maszyn i urządzeń do wymogów bezpieczeństwa dyrektywy maszynowej. Wraz z wykonaniem projektów modernizacji i rysunków wykonawczych.


 7. Dostosowanie budynków i pomieszczeń oraz stanowisk pracy do wymagań przepisów BHP

Firma PROTEKO oferuje dostosowanie budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do obowiązujących przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.


 8. Reprezentowanie przed organami kontrolnymi: PIP, PIS, PSP, UDT, TDT etc.

Firma PROTEKO oferuje reprezentowanie przed państwowymi organami kontrolnymi, takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid), Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska etc.

reprezentowanie PIP PIS


 9. Organizacja pomiarów środowiska pracy

Pomagamy przy organizacji i przeprowadzeniu pomiarów środowiska pracy – hałasu, wibracji, zapylenia, stężenia substancji chemicznych w środowisku pracy etc. Pomagamy głównie w zakresie analizy i wyboru obszarów do wykonania badań oraz doboru odpowiednich pod kątem cenowym oraz jakościowym (aktualne akredytacje PCA w odpowiednich obszarach) laboratoriów i jednostek badawczych.


 10. Obsługa budów – BIOZ – IBWR – Szkolenia

Oferujemy obsługę placów budowy oraz inwestycji, w tym stały nadzór nad warunkami pracy, regularne kontrole stanu BHP. szkolenia, wykonanie dokumentacji – plany BIOZ, Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót etc.

Szkolenia dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP – szkolenie uprawnia pracodawcę do przeprowadzania szkoleń wstępnych w pełnym zakresie oraz pełnienia innych zadań służby BHP we własnym zakresie – rozwiązanie korzystne dla pracodawców, który borykają się z dużą rotacją wśród pracowników np. firmy budowlane, agencje zatrudnienia, call center etc.

obsługa budów


11. Oferujemy również wykonanie wszystkich usług w języku angielskim – we offer all services in english!

in english

 

Przypominamy, iż za nieprzestrzeganie przepisów BHP może grozić pracodawcy kara finansowa w wysokości 1000 – 30 000zł!!!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress